Služby

OBCHODNÍ PRÁVO    
 • zakládání obchodních společností, zejména společností s ručením omezeným a akcioých společností,
 • zastupování v řízeních před obchodním rejstříkem,
 • zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku, 
 • soudní i mimosoudní řešení obchodních sporů, 
 • sepisování insolvenčních návrhů a přihlášek,
 • směnečné právo, 
 • zpracování smluv.


NEMOVITOSTI

 • sepisování kupních smluv, darovacích smluv a všech ostatních smluv a dohod, na základě kterých dochází k převodu vlastnických či vzniku  jiných práv k nemovitostem, 
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem.


OBČANSKÉ PRÁVO

 • zastupování ve všech řízeních podle občanského soudní řádu,
 • sepisování návrhů, žalob a jiných podání, 
 • zastupování a právní poradenství v dědickém řízení,
 • soudní i mimosoudní řešení sporů,
 • zastupování v exekučním řízení. 


PRACOVNÍ PRÁVO

 • poskytování právního poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
 • vypracování pracovních smluv, dohod a skončení pracovního poměru, výpověd jak ze strany zaměstnance tak zaměstnavatele, 
 • zastupování v řízení před soudy a správními orgány.


RODINNÉ PRÁVO

 • zastupování v rozvodovém řízení, 
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů, zpracování dohod o vypořádání společného jmění manželů, včetně zajištění zápisu do katastru, 
 • zabezpečení a sepisování rodičovských dohod, 
 • vymáhání výživného,


SPRÁVNÍ PRÁVO

 • zpracování podání 
 • zastupování ve správní řízení dle správního řádu, včetně řízení o opravných prostředcích a řízení ve správním soudnictví.